Lög Héraðssambands Þingeyinga

1. grein
Sambandið heitir Héraðssamband Þingeyinga, skammstafað HSÞ.
2. grein
Tilgangur sambandsins er að efla samhug og samvinnu æskulýðsins í Þingeyjarsýslum og stuðla að fjölbreyttu íþrótta- og félagsmálastarfi aðildarfélaganna og vera málssvari félaganna út á við. HSÞ skal starfa samkvæmt lögum ÍSÍ og UMFÍ.
3. grein
Sambandssvæðið nær yfir sveitarfélögin frá Langanesbyggð í austri til Grýtubakkahrepps í vestri. Rétt til inngöngu í sambandið eiga öll Ungmenna- og Íþróttafélög á sambandssvæðinu, sem hafa lög sín í samræmi við stefnuskrá UMFÍ og ÍSÍ.
4. grein
Vilji félag ganga í sambandið, sendir það stjórn þess skriflega inntökubeiðni og lætur fylgja afrit af lögum félagsins, stjórn og félagatal. Inntaka nýs félags verður að hljóta samþykki ársþings sambandsins, en þó getur stjórn veitt bráðabirgðaraðild til næsta ársþings. Innganga nýs aðildarfélags er einnig háð samþykki ÍSÍ á lögum viðkomandi félags.
5. grein
Vilji félag ganga úr sambandinu telst úrsögn því aðeins lögmæt að samþykkt hafi verið á löglegum aðalfundi viðkomandi félags, og miðist úrsögn við næstu áramót. Skriflega úrsögn skal senda til stjórnar HSÞ, sem síðan tilkynnir hana á ársþingi. Eigi getur félag sem gengur úr sambandinu krafist endurgjalds á fjármunum sem það hefur lagt til sambandsins eða nokkurs hluta af eignum þess. Ekki er skylt að taka úrsögn viðkomandi félags gilda nema félagið sé skuldlaust við sambandið.
6. grein
Skylt er hverju félagi að greiða til sambandsins tillag fyrir hvern skattskyldan félagsmann, 16 ára og eldri, og ákveður ársþing upphæð þess hverju sinni. Gjalddagi er 1. desember og skal aðildarfélögum gefinn kostur á að uppfæra félagatöl fyrir þann tíma. Nú gerir félag engin skil til sambandsins þrjú ár samfellt. Hefur þá ársþing heimild til að vísa því félagi úr sambandinu, enda skal stjórnin hafa aðvarað það.
7. grein
Ársþing skal haldið fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Skal stjórnin boða til þess bréflega með minnst tveggja mánaða fyrirvara. Tillögur um lagabreytingar skal senda stjórninni eigi síðar en fjórum vikum fyrir ársþing og skulu þær kynntar aðildarfélögunum með þingboði. Hvert félag hefur að lágmarki rétt til að senda á ársþing 1 fulltrúa og að hámarki 9 fulltrúa. Hvert félag hefur rétt á einum fulltrúa fyrir hverja 30 skattskylda félaga. Hafi félag 15 eða fleiri þar umfram skal það hafa rétt til fulltrúa fyrir þá. Lögmætt er ársþing þegar mættir eru fulltrúar frá 3/5 virkra aðildarfélaga, skv. skráningu í Felix, félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ. Þá eiga sérráð sambandsins rétt á að senda einn fulltrúa hvert og hafa þeir fulltrúar jafnan rétt og aðrir fulltrúar þingsins. Fulltrúar skulu leggja fram kjörbréf frá viðkomandi félagi / ráði. Eigi má fulltrúi á ársþingi fara með nema eitt atkvæði. Allir félagar innan UMFÍ og ÍSÍ hafa málfrelsi og tillögurétt á ársþingi, en kjörnir fulltrúar einir atkvæðisrétt.
8. grein
Ársþing tekur ákvarðanir um starfsemi sambandsins á komandi starfsári, úrskurðar reikninga sambandsins og afgreiðir fjárhagsáætlun yfirstandandi árs. Þingið kýs 5 menn í stjórn sambandsins: Formaður skal kosinn árlega, en tveir meðstjórnendur annað hvert ár. Einnig skal kjósa tvo varamenn til tveggja ára, einn annað hvert ár. Varamenn taka sæti í stjórn í sömu röð og þeir voru kosnir. Einnig skal kjósa 2 skoðunarmenn árlega og varamann þeirra. Stjórn sambandsins skiptir sjálf með sér verkum og kýs sér varaformann, ritara og gjaldkera. Hver stjórnarmaður getur, að loknu kjörtímabili, skorast undan endurkosningu til jafn langs tíma. Þá skal þingið kjósa í allar aðrar trúnaðarstöður sambandsins sem kosið er í til eins árs í senn. Kosningar skulu bundnar við uppástungur, nema ársþing ákveði annað.
9. grein
Stjórn sambandsins annast framkvæmd allra sambandsmála eftir ákvörðunum ársþinga og ákvæðum laga þessara. Hún annast innheimtu sambandsgjalda, tekur á móti því fé sem sambandinu áskotnast, varðveitir það og ávaxtar. Á hverju ársþingi gerir stjórnin grein fyrir störfum sínum á liðnu ári, leggur fram endurskoðaða reikninga um tekjur og gjöld sambandsins og tillögu til fjárhagsáætlunar. Reikningsár er almanaksárið. Stjórnin gefur skýrslu um hag og starfsemi sambandsins til UMFÍ og ÍSÍ samkvæmt lögum þeirra.
10. grein
Aukaþing skal halda, ef nauðsyn krefur eða helmingur sambandsaðila óskar þess. Allur boðunar- og tilkynningarfrestur til aukaþings má vera helmingi styttri en til reglulegs þings. Fulltrúar á aukaþingi eru þeir sömuvoru á næsta reglulega þingi á undan, og gilda sömu kjörbréf. Þó má kjósa að nýju í stað fulltrúa sem er látinn, veikur eða forfallaður á annan hátt. Á aukaþingi má ekki gera laga- eða leikreglnabreytingar og ekki kjósa stjórn, nema bráðabirgðastjórn, ef meirihluti kjörinnar aðalstjórnar hefur sagt af sér eða hætt störfum af öðrum orsökum, eða stjórnin hefur að eigin dómi orðið óstarfhæf. Að öðru leyti gilda um það sömu reglur og um reglulegt ársþing.
11. grein
Heimilt er stjórn sambandsins að kjósa þriggja manna framkvæmdastjórn. Einnig er stjórninni heimilt að ráða starfsmann á launum til sambandsins um lengri eða skemmri tíma og semja við hann um kaup og kjör. Skylt er stjórninni að gera skriflegan samning í hvert sinn sem slík ráðning fer fram.
12. grein
Heimilt er að kjósa heiðursfélaga HSÞ og veita aðrar heiðursviðurkenningar. Stjórn sambandsins setur reglur þar um sem ársþing staðfestir.
13. grein
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum á þingi og verði atkvæði jöfn er málið fallið. Ef tveir eða fleiri hljóta jafn mörg atkvæði til að ná kosningu skal kjósa um þá á ný bundinni kosningu. Verði þeir enn jafnir ræður hlutkesti.
Lögum verður ekki breytt nema með samþykki 2/3 greiddra atkvæða.
14. grein
Stjórn HSÞ skal styðjast við eftirfarandi dagskrá á ársþingi:
1. Þingið sett
2. Starfsmenn þingsins kosnir
a) Forsetar
b) Ritarar
3. Kjörbréfanefnd kosin
4. Skýrsla stjórnar og reikningar sambandsins kynntir
5. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga
a) HSÞ
b) Afreksmannasjóður
c) Aksturssjóður
d) Fræðslusjóður
6. Álit kjörbréfanefndar
7. Skýrsla og reikningar borin undir atkvæði.
8. Ávörp gesta
9. Matarhlé
10. Mál lögð fyrir þingið-umræður
11. Skipan í starfsnefndir-nefndarstörf
a) Allsherjarnefnd
b) Íþróttanefnd
c) Fjárhagsnefnd
d) Laganefnd
12. Kaffihlé
Íþróttamenn HSÞ verðlaunaafhending
13. Afgreiðsla mála
14. Kosningar
a) Formaður
b) Aðalmenn í stjórn
c) Varamenn í stjórn
d) Skoðunarmenn
e) Fulltrúi á íþróttaþing ÍSÍ
15. Önnur mál
16. Þingslit
15. grein
Lög þessi öðlast þegar gildi og eru með þeim úr gildi numin eldri lög sambandsins.

Þannig samþykkt á ársþingi HSÞ haldið á Laugum í Reykjadal 23. mars 2014.
Breytingar á 8. grein samþykktar á 12. ársþingi HSÞ í Skjólbrekku, Mývatnssveit, 10. mars 2019.